Interactie tussen merk en doelgroep

ONDERDEEL VAN DE MARKETINGCOMMUNICATIEGROEP

Pand BIMBIM online marketing

Disclaimer

Maak vrijblijvend een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak
De Kleuver bedrijfscommunicatie

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BIMBIM online marketing niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. BIMBIM online marketing aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BIMBIM online marketing.